| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Eessõna

Page history last edited by Daniel Labo 11 years, 4 months ago

Eessõna

 

Planeeritava arendusprojekti raames on kavas välja töötada innovaatiline meediaõpetuse e-kursus ning viia see niisugusel kujul esmakordselt läbi õppeaastal 2010/2011. Meediaõpetuse valikained on meie kooli õppesuunda toetanud alates 2007. aastast ning vastavaid kursusi on õpetanud Epp-Mare Kukemelk, Priit Tammets ja järgmisest õppeaastast täiendavalt uus õpetaja Gert Zavatski. 

 

Planeeritav e-kursus lähtub nii sisuliselt kui vormiliselt uuest riiklikust õppekavast. Lähtudes õppekava läbivast teemast „teabekeskkond“, on arendusprojekti planeerimisel peetud silmas, et loodaval e-kursusel osalemine aitaks õppijal kujuneda infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles vastavalt oma eesmärkidele ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetikale.

 

Kursuse raames suunatakse õpilast (RÕK-i järgi): 

 

 • määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet erinevatest allikatest, nagu ajakirjandus, aga ka uue meedia kanalid; 
 • kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad endas erinevate teabekeskkondade kasutamist meediatarbimise kontekstis; 
 • arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust; 
 • mõistma meedia kui majandusharu üldisi toimimismehhanisme, sealhulgas meedia osa tööturul. 

 

Kursuse eesmärgiks on kujundada õppijas hoiakuid, arusaamu, valmisolekut teha meediatarbijana iseseisvaid valikuid, neid põhjendada lähtudes oma erinevatest huvidest ja vajadustest. Taotletakse, et õppija mõistaks meediamajanduse rolli ühiskonnas, on kursis üleilmastumise mõjudega meedia sisule ja inimeste meediakasutusharjumustele. Meediaõpetuse kursuse läbinuna suudab õppija oma sõnumi korrektselt vormistada ning seda otstarbekalt edastada, kasutades selleks ka erinevate Internetikeskkondade mitmekülgseid võimalusi. 

 

Kursuse vormiks on kontaktõppega kombineeritud e-õpe.

 

Meediaõpetuse kontekstis taotletakse (lähtudes RÕK-i läbivast teemast „tehnoloogia ja innovatsioon“), et õppija kujuneks uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. Täpsemalt taotletakse, et õppija: 

 

 • omandaks teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades; 
 • mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile; 
 • kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat eluliste probleemide lahendamiseks ning õppimise ja töö tõhustamiseks; 
 • arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel meediaprojektides, osalema ühes kaasõpilaste ja/või meediaväljaande toimetusega uuenduslikus koostööprojektis. 

 

Läbiva teema käsitlemisega taotletakse, et õppijates kujunduvad positiivsed hoiakud tehnoloogilise innovatsiooni ja sellega seonduvate karjäärivõimaluste vastu (sealhulgas ka töö meediaväljaandes või -agentuuris). 

 

Kõik projekti raames loodavad õppematerjalid (e-õpik tervikuna, kursust toetav veebikeskkond) avaldatakse tingimustega, mis võimaldavad vaba kasutuse. E-õpik töötatakse välja wiki-keskkonnas, mis võimaldab materjali mugava redigeerimise, täiendamise igal ajal. 

 

Kursuse puhul taotletakse, et meediakasvatuses laiendataks käsitust traditsioonilisest, institutsionaalsest meedia- ja informatsiooni tarbimisoskusest inimestevahelise informaalse info ülesehituse kultuuri suunas, sotsiaalse meedia (social media, social software) suunas (Olli Vesterinen). Meedia-alases kirjaoskuses tõusevad sel juhul esile spontaansed jooned ehk nii kasutaja kui meediaproduktsiooni ja informatsiooni liigendumise spontaansus ja samuti interaktiivsus (Kynäslahti, Vesterinen & Tella 2007). Spontaansus Web 2.0 ajastul annab võimaluse meedia-alase kirjaoskuse loomulikuks arenguks iseseisva osalemise ja meediaproduktsiooni kaudu, mida kontaktõppe kaudu asjakohaselt toetatakse. Niisuguseid põhimõtteid rakendatakse ka planeeritava kursuse raames. 

 

Kõnealuse projekti teostamisele aitab samuti kaasa asjaolu, et lõppenud õppeaastal katsetati meie koolis esmakordselt omamoodi pilootprojekti raames läbi, kuidas niisugune meediaõpetuse kursus toimiks, mille käigus õpilased oma tegevusi e-portfoolio vormis jäädvustavad. Peame siinkohal kohaseks esitada mõned näidised õppijate töödest (ajaveebid). 

 

11. A ajaveeb:

http://koolonlahe.blogspot.com

11. B ajaveebid:

http://tlgkoolielu.blogspot.com

http://koolhuvitavaks.blogspot.com

http://meedia11b.blogspot.com 

 

Meediaõpetuse ainekursus lõppes möödunud õppeaastal konverentsiga, kus õpilastel enda töid kaitsmiskomisjoni ees esitleda tuli.

 

Esialgne nägemus ainekursuse sisulistest eesmärkidest: 

 

 • õppija õpib nägema seoseid meedia erinevate osade vahel, õpib aru saama meedia toimimise põhjustest ja tagajärgedest; 
 • õppija õpib orienteeruma kirjutavas, audiovisuaalses ja sotsiaalses meedias; õpib nägema inimeste rolle kaasaegses meediasüsteemis; 
 • õppija omandab baasteadmised ning -oskused ajakirjanduse, video- ja teletootmise valdkonnast; 
 • õppija õpib tajuma erinevate meedialiikide dünaamilisust ja eesmärke. 

 

Kursuse metafoor: Lilleküla gümnaasiumi meediakontsern 

Selgitus: kursusel osalejate töö on korraldatud justkui mitme ettevõttega meediakontsernis, kus toodetakse mitut liiki sisu; või kursust iseloomustab tööjaotus, kus erinevatel rühmadel on rollid, nt. (veebi)toimetajad, reporterid, küljendajad, fotograafid, videokunstnikud jms. Sellise jaotuse eesmärgiks on imiteerida võimalikult tõetruult tegeliku kaasaja ajakirjandusväljaande töökorraldust. 

 

Arendusprojekti mõju on tõenäoliselt kaugeleulatuv, sest selle raames töötatakse välja tugimaterjal, mille loomisel arvestatakse Eesti meediamaastiku iseärasusi ning seda võivad oma kursuste raames kasutada kõik eesti meediaõpetajad. 

 

Lähtuvalt projekti pikaajalistest eesmärkidest taotletakse, et: 

 

 1. paraneks Eesti üldhariduskoolide infotehnoloogiline organiseeritus ning tehnoloogiakasutus; 
 2. ainetundides võetaks kasutusele täiendavaid e-õppe vahendeid, multimeediarakendusi; 
 3. kasvaks õpilaste keskmise õppeedukus. 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.